15 enero 2008

SENTENCIAS ALICANTINAS

Después del al menos aparente éxito de las "Exclamaciones Alicantinas" que publiqué hace unos días, a la vista de los numerosos comentarios a que han dado lugar, aunque no exactamente relacionados con dichas exclamaciones, sino más bien con la tolerancia en el uso del valenciano o del castellano, os dejo ahora aquí, de la mano fundamentalmente de las recopilaciones de Pepe Gil, unas cuantas Sentencias Alicantinas. Espero que las disfrutéis, y si sirven de debate, que no sea de enfrentamiento sino de tolerancia.

- A la taula i al llit, al primer crit.
- A la vellea, el dimoni sabater.
- A la vora del riu, no faces niu.
- Açi hi ha maera, si no es corca.
- Això no fa mal a ningú.
- Allò que no està en la madeixa, està en el cabdell.
- Arremànga't els camals i voràs qué polseguera.
- Ca ú, és ca ú.
- Cadascú és cadascú.
- Caldera vella, bony o forat.
- Canteret nou fa l'aigua fresca.
- Capità que dóna formatge, bon capità.
- Carrer banyat, caixó buit.
- De fora vindrán que de casa mos tiraran.
- De llevant o de ponent, de la dona sigues parent.
- De tender canviaràs, però de lladre no escaparàs.
- Dónat la volta i queda't en mig.
- Dos cadires, vuit pates.
- Dotories no omplin panxes, però desfoguen cossos.
- Dura menys que un gerret fora l'aigua.
- Dura més que el cul d'un morter en un bancal.
- Dura més que un vestit de pana.
- Eixe no tindrà mai cera en l'orella.
- El que no suma, s'en ix.
- Els diners i els collons, per a les ocasions.
- Home pelut, de la dona vollgut.
- Ja vorem, com diuen els cegos.
- La processó és llarga i el ciri es curt.
- La vergonya cría ronya.
- Les dotze i sense vendre una granera.
- Mentres va el carro fa roío.
- Ni xitxa ni llimonà.
- No deixar estaca en paret.
- No deixes les coses velles per les novelles.
- No jugues amb canyetes que fan tallets.
- No te salva ni Manero.
- On no hi ha sang, no es poden fer botifarres.
- On va la corda, va el pual.
- Pescaor de canya, perd més que guanya.
- Quant menos bultos, més claror.
- Quant més amics, més clars.
- Quant més en garbellen, encara més en queden.
- Quant un va amb crosses, l'atre va amb gaiatos.
- Qui a mon fill moca, a mí em caga la boca.
- Qui mai ha portat bragues, les costures li fan llagues.
- Qui no vullga pols, que no vaja a l'era.
- Sant que pixa, no val una guixa.
- Set saragüelles, catorze camals.
- Sis cabassos, dotze anses.
- Tard, però acertat.
- Tota la baralla se tornarà asos.
- Tota pedra fa paret.
- Trenta i no quaranta.

ARMANDO PARODI

 
La Asociación Cultural Alicante Vivo se reserva el derecho de moderación, eliminación de comentarios malintencionados, con lenguaje ofensivo o spam. Las opiniones aquí vertidas por terceras personas no representan a la Asociación Cultural Alicante Vivo.