17 marzo 2008

GATA: 75 ANYS DE MERCAT A LA PLAÇA NOVA

Dia de mercat de divendres, a l´agost de 1993. Plaça Nova

El dia 17 de març de 2008, dilluns, es compliran 75 anys de mercat a l´actual Plaça Nova de Gata. És una data important donat que són tres quarts de segle de comerç a l´aire lliure fet pels mercaders que divendres a divendres visiten la població i oferixen els seus productes a tot el veïnat.
La data històrica de fer mercat es reflexa perfectament al llibre de Plenaris de l´any 1933. Al ple del 13 de març, dilluns, s´acorda -cite textualment- “celebrar éste en lo sucesivo a partir del próximo viernes en la nueva Plaza de Abastos” (Plenari de l´Ajuntament de Gata, 13-3-1933).
Però ¿quin va ser el motiu, a més de poder eixamplar el poble, de canviar el mercat de lloc?
Abans de 1933, el mercat es feia a la Plaça de l´Església, anteriorment dita Plaça Major, després Plaça de la República (1936-1939) i altra vegada, Plaça de l´Església. La Plaça Vella per distinguir-la de la Plaça Nova ja no seria plaça de mercat per aquest motiu –torne a citar textualment-: “por no haber suficiente para todos los mercaderes y con el fin evitar también el que los enterramientos católicos tengan que pasar el cadáver por medio del mercado”.

Dia de mercat de divendres, a l´agost de 1993. Plaça Nova

Quan es va urbanitzar la Plaça del Mercat era alcalde del poble de Gata, Julián Monfort Leyda, conegut popularment com “Julián el Viudo”. Va estar en el càrrec des del 5 de juny de 1931 al 6 de març de 1936. Fou l´alcalde número 14 de tot el segle XX. Durant el seu mandat també s´inaugurà el cementeri municipal (1-11-1932), hui encara en funcionament, i s´inicià la construcció del pont urbà d´Alcolaies (1934). Si fem una ullada als pressuposts municipals d´aquell any 1933, veurem que es xifraven en 76.313,33 pessetes.
Tornat a la plaça que ens ocupa, actualment part de la funció que va tindre inicialment la plaça ha desaparegut. Malgrat que seguix fent-se el mercat tots els divendres -excepte els casos ocasionals i excepcionals en els quals es fa a la zona de l´Era de Boronat-, els pòrxens i coberts van donar pas primer a un passeig central que semblava l´Explanada d´Alacant en menut pel dibuix que tenia el pis del sòl, i després a una plaça remodelada fa uns anys amb jardineres i palmeres datileres.

Plaça de l´església i el mercat que es feia abans d´eixa data, 17-3-1933. Hi ha que observar a la foto que no estava la font i tampoc estava prolongada la torre del campanari, que es va fer als anys 60 del segle XX.

La plaça del mercat va començar a nomenar- se Plaza de Abastos, després es va dir Plaza del Mercado. En 1931 es va dir Plaza Nueva. En temps de la República, en 1934, el seu nom era Plaza Durruti. Després va tornar a ser Plaza Nueva, Plaza 18 de Julio des de 1954 i finalment, des de 1989, el nom que té ara, Plaça Nova (Plaza Nueva). El nom de Plaça Nova li va vindre per diferenciar-la de l´antiga, la Major, la Plaça de l´Església.
La història de la Plaça Nova arranca fa més de un segle, concretament en 1904. Ja es volia fer alesmores una nova plaça, però és en 1931 quan s´expropia una casa al carrer Calvari (després Calvo Sotelo i ara carrer Signes), per donar entrada a la plaça.
Seguim referenciant la història municipal d´aquell temps. El dia 2 de juliol de 1931 s´acordà fer un pregó públic, per a que es presenten projectes referents a l´emplaçament i construcció de la Plaça del Mercat o d´Abastos.
Ja expropiada la casa i donada l´entrada a la plaça, el 21 de març de 1932 s´acordà pel Ple col·locar una vorera de pòrland per tota la Plaça en construcció. En 1933, vegem que es construeix “un cobertizo para el despacho o venta de pescado”.
En 1934, s´acordà construir el pis del centre del mercat i que eixe mateix any es facen els porxes i coberts. S´adquirixen per a la plaça 20 plantons de plataners blancs.

Plaça Nova, amb els Porxes o coberts per vendre. La foto està feta als anys 40 del segle passat

En 1936, s´acorda construir un “quiosco” –hui desaparegut-, que s´ubicava per on ara es troba el ficus- “que se adapte al buen gusto y ornato de la plaza y vender en él la prensa de Valencia”.
Per aquell temps què estem referint-nos, per dins del poble ja existien comerços i establiments que complementaven els animats divendres de mercat i feien servir a la gent la resta dels dies feiners. A banda dels comerços més antics i tradicionals, com els bars i tendetes clàssiques, trobem una relació dels mateixos a la “Guía de Alicante y su provincia” de Alberto Molina referida a Gata i el·laborada precisament un any abans, és a dir, en 1932.
Hi havia 4 “abacerías”, 5 establiments de l´oli (premses i molins), 7 espardenyeries, dos banquers, huit barberies, una carboneria, sis carnisseries i dos fàbriques de canastes de vímet.
Finalment, com a edificis destacats a la Plaça recordem al llarg de més de mig segle el que va ser “Cine Casablanca”, que va parell a la plaça, ja que es va començar en 1933 i es va fer una reforma en 1961. El cinema desaparegut a primeries dels anys 90 del passat segle XX, per donar pas a un centre comercial. Al voltant de la plaça es van ubicar també un lloc de peixcateria, de refrescs i altres tendes, fins arribar a hui.

La plaça engalanada amb banderes, quan eren festes i tenia el pis com l´explanada d´Alacant, com es pot observar.

Un divendres de mercat, si el viatger s´apropa per Gata podrà veure el comerç interior, el de poble de tota la vida, on hi ha de tot i és fa viu el missatge de l´associació “Comerç Gata”, on pots comprar de tot.
MIGUEL VIVES SIGNES
CRONISTA OFICIAL DE GATA DE GORGOS

 
La Asociación Cultural Alicante Vivo se reserva el derecho de moderación, eliminación de comentarios malintencionados, con lenguaje ofensivo o spam. Las opiniones aquí vertidas por terceras personas no representan a la Asociación Cultural Alicante Vivo.