20 septiembre 2007

AGOST: CULTURA DE L'AIGUA III

PRESES DE RETENCIÓ
Aquest mètode consisteix en la instal·lació en el llit de les rambles d'una presa generalment de maçoneria. La seua finalitat és la de procedir a la generació de sòl agrícola per mitjà del farciment amb materials d'al.luvió. Compleix una altra important funció, la de detindre l'erosió del barranc. A més, trenca el fluix de les pluges copioses laminant-se el vessament de manera que part del volum queda retingut i els territoris inferiors no reben la violència devastadora de l'avinguda. Els excedents tornen al llit de la rambla bé pels extrems o bé per sobreeixidors en la base de la presa. Un altre element arquitectònic interessant és la construcció de canelles o gàrgoles que serveixen de desguàs capaç d'alleujar la càrrega per pressió quan la retenció de l'aigua és elevada. Algunes d'aquestes preses continuen mantenint el seu funcionament primitiu com en el cas de la Presa de la Murtera.
Destaquen com a conjunt l'aprofitament del qual se sol centrar en tres aspectes: com a element capaç de generar sòl agrícola, per la seua capacitat de retindre una molt necessària quantitat d'aigua i finalment, el brollament d'aigües en la seua base, permet, amb la instal·lació d'una xicoteta infraestructura, l'abastiment de ramats i la creació d'una xicoteta horta.

CADOLLA
No és una construcció pròpiament dita. Es tracta d'un forat natural en la roca on l'aigua de pluja forma una xicoteta bassa, l'aigua de la qual podia ser aprofitada.

AQÜÍFER VENTÓS-CASTELLAR
La terra es comporta com una esponja. S'embeu d'aigua que traspassa capes superiors permeables i s'acumula sobre capes de terreny impermeable. Allí on el contacte entre els estrats superiors i els inferiors apareix en superfície, hi ha un brollador natural per on pot sorgir l'aigua en la mesura que l'esponja se sature.
Aquest aqüífer presenta una superfície de 18 km2 sobre la qual s'assenta el nucli de població de la localitat d'Agost. Es tracta d'una reserva natural d'aigua desenvolupada en calcàries i sobre un llit impermeable de margues. Els factors climàtics exerceixen una gran influència sobre la seua recàrrega i davant dels períodes secs les taxes de recàrrega poden baixar fins a l'1% de la precipitació. Només els episodis plujosos de gran intensitat originen recàrregues significatives.
La qualitat i característiques de l'aigua fan que siga de molt bona potabilitat, excel·lent per al consum humà. És per això que el seu ús més intens haja sigut el de l'abastiment de la població. El pont àrab ha servit i serveix d'aqüeducte per a portar les aigües des del naixement fins al poble i a més ha suportat les intenses avingudes del Barranc Blanc durant segles.
La rellevància que l'aprofitament d'aquestes aigües esporàdiques tenien per a l'agricultor en èpoques passades queda evidenciada en el següent paràgraf de l'obra de Cavanilles, qui a finals del segle XVIII, escrivia amb relació a la zona d'Agost el següent:

«quien ignore ser suma la escasez de agua en aquella parte del reyno, y que a veces un solo riego basta para asegurar y aumentar las cosechas, extrañara ver salir los labradores hácia sus haciendas cuando empieza á tronar, ó amenaza alguna tempestad: los truenos, que en otras parte del reyno sirven de señal para retirarse á sus habitaciones, lo son aquí para desampararlas y salir en busca de las aguas y deseado riego: se fecundan entónces los olivos, higueras, almendros, viñas y algarrobos: y el suelo entero se mejora con el cieno que traen las aguas»

Plànol d'Agost on s'observen els punts que marquen totes les infraestructures d'aprofitament hídric que hi ha a la localitat.

 
La Asociación Cultural Alicante Vivo se reserva el derecho de moderación, eliminación de comentarios malintencionados, con lenguaje ofensivo o spam. Las opiniones aquí vertidas por terceras personas no representan a la Asociación Cultural Alicante Vivo.